Ortodoncia

Čeľustná ortopédia (ortodoncia) je nadstavbový stomatologický odbor zaoberajúci sa prevenciou, diagnostikou a liečbou odchylných polôh zubov a chybných medzičeľustných vzťahov.

Čeľustno-ortopedickou liečbou sa neovplyvňujú len zuby, ale aj čeľuste, ba aj rast a vývoj celého žuvacieho ústroja a tváre.
Čeľustno-ortopedická liečba je možná v každom veku, najoptimálnejšie obdobie pre liečbu je obdobie rastu pacienta.
Cieľ ortodontickej liečby môžeme definovať ako pravidelné zubné oblúky v správnom vzťahu voči sebe navzájom a v harmonickom vzťahu voči mäkkým tkanivám tváre, predovšetkým pier a líc. Spolu musia vždy tvoriť funkčný a estetický celok. Video...

U detí sledujeme predovšetkým priebeh výmeny zubov, najmä ich načasovanie a symetriu. Poruchy vo výmene a prerezávaní stálych zubov vedú v budúcnosti vždy ku komplikáciám a predľženiu liečby. I tu, podobne ako v iných stomatologických odboroch platí, že prevencia (predchádzanie) je vždy najlacnejšia. Americká Asociácia Ortodontistov odporúča návštevu čeľustného ortopéda vo veku 7 rokov. Skoré vyšetrenie, korekcia zubov a čeľustí umožňuje vyhnúť sa neskorším extrakciám stálych zubov až potrebe chirurgických zákrokov. Skorá liečba dá vašim deťom zdravý krásny úsmev do budúcna. Viac...

U rastúcich, dospievajúcich pacientov okrem postavenia zubov sledujeme rast a vývoj tvárovej časti hlavy, predovšetkým hornej a dolnej čeľuste. V niektorých prípadoch nám rast pomáha pri úprave poruchy zhryzu a postavenia čeľustí, v iných prípadoch naopak rast situáciu zhoršuje.

Liečba dospelých pacientov prebieha podobne ako u dospievajúcich s tým, že už nemôžeme ovplyvniť rast. Vekové obmedzenie naozaj neexistuje.

Predpokladom úspešnej liečby je dobrá spolupráca pacienta s lekárom :
  • správna hygiena chrupu podľa pokynov dentálnej hygieničky
  • pravidelná stomatologická starostlivosť u svojho ošetrujúceho lekára
  • pravidelná dochádzka na kontroly u nás
  • dodržiavanie pokynov lekára

Vzájomná spolupráca = Spokojný pacient i lekár = Splnenie vzájomných očakávaní